Hyppää pääsisältöön

Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen koulut

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13
00180
Helsinki

Maa­ilma on muut­tu­nut; nuo­rilla on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, mutta he myös kuor­mit­tu­vat aiem­paa enem­män. Tämä ilme­nee lisään­ty­vinä stres­sioi­reina. Aiem­min nuo­ria oli vai­kea saada illalla kotiin, nyky­ään nuo­ria on vai­kea saada pois digi­lait­teilta. Taval­li­sesti nuori pys­tyy lait­tei­den käyt­töään sää­te­le­mään, mutta jos käyttö ei pysy­kään hal­lin­nassa voi seu­rauk­sena olla monen­lai­sia sosi­aa­li­sia ja psyyk­ki­siä ongel­mia. Kou­lu­tus­päi­villä pereh­dy­tään arjen haas­tei­siin ja mie­ti­tään kei­noja tukea ja aut­taa arjen taval­li­sissa vaikeuksissa.

Tilaisuuden ohjelma

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päivät
15. – 16. huh­ti­kuuta 2021

Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)

Arki läh­tee lapasesta?
Maa­ilma on muut­tu­nut; nuo­rilla on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, mutta he myös kuor­mit­tu­vat aiem­paa enem­män. Tämä ilme­nee lisään­ty­vinä stres­sioi­reina. Aiem­min nuo­ria oli vai­kea saada illalla kotiin, nyky­ään nuo­ria on vai­kea saada pois digi­lait­teilta. Taval­li­sesti nuori pys­tyy lait­tei­den käyt­töään sää­te­le­mään, mutta jos käyttö ei pysy­kään hal­lin­nassa voi seu­rauk­sena olla monen­lai­sia sosi­aa­li­sia ja psyyk­ki­siä ongel­mia. Kou­lu­tus­päi­villä pereh­dy­tään arjen haas­tei­siin ja mie­ti­tään kei­noja tukea ja aut­taa arjen taval­li­sissa vaikeuksissa.

To 15.4.2021

8.45 – 9.00
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, SNPY:n puheenjohtaja

9.00 – 10.15
Nuor­ten uni ja union­gel­mat,
Anu-Katriina Peso­nen, pro­fes­sori, uni­tut­kija, Hel­sin­gin yliopisto

10.15 – 10.45
Kahvi

10.45 – 12.00
Uni­koulu,
Juu­lia Paa­vo­nen, las­tenp­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, yli­lää­käri HUS

12.00 – 13.00
Lounas

13.00 – 14.00
Nuor­ten kokema kuor­mit­tu­nei­suus kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn perus­tella,
Riikka Iko­nen, eri­kois­tut­kija, TtT, THL

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
Stres­sin­hal­lin­ta­kou­lu­tus,
Säde Ryt­kö­nen, hyvin­voin­ti­koor­di­naat­tori, Pohjois-Savon hyvin­voin­ti­koor­di­naat­tori, Pohjois-Savon sai­raan­hoi­to­piiri, perus­ter­vey­den­huol­lon yksikkö

Pe 16.4.2021

8.30 – 9.45
Riip­pu­vuuk­sien neu­ro­bio­lo­gi­nen tausta,
Petri Hyy­tiä, dosentti, Hel­sin­gin yli­opisto, far­ma­ko­lo­gian laitos

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.45
Nuo­ret ja netti; mitä tästä tulee? Silja Kosola, nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen dosentti

11.45 – 12.30
Lounas

12.30 – 13.45
Näkö­kul­mia por­no­riip­pu­vuu­teen, Karo­liina Vuoh­to­niemi, eri­tyis­ta­son sek­su­aa­li­te­ra­peutti (NACS), sex addic­tion coun­sel­lor (CPCAB)

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Ongel­mal­li­nen digi­pe­laa­mi­nen ja mitä sille voi tehdä?
Terhi Mus­to­nen, psy­ko­logi, Digipelirajat´on –toi­min­nan pääl­likkö, Sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan säätiö

Järjestäjä
Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
Yhteyshenkilön nimi
Leena Jaakkola
Yhteyshenkilön sähköposti
leena.jaakkola@plusterveys.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358405815958