Hyppää pääsisältöön

Mark Solms webinaari - käytännön johdatus neu

verkkokurssi Lontoosta käsin
00100 Helsinki
Helsinki

Neu­rop­sy­koa­na­lyysi läh­tee siitä olet­ta­muk­sesta, että aivot ja mieli ovat sama asia kat­sot­tuna kah­desta eri näkö­kul­masta - objek­tii­vi­sesta (aivot) ja sub­jek­tii­vi­sesta (mieli). Tästä seu­raa se, että kaikki mitä tie­dämme aivoista vai­kut­taa sii­hen, miten ymmär­rämme mie­len – ja päin­vas­toin. Tässä semi­naa­rissa nämä kaksi näkö­kul­maa sovi­te­taan yhteen ja tar­kas­tel­laan tämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen käy­tän­nön seu­rauk­sia klii­ni­seen työhön.

Tilaisuuden ohjelma

MARK SOLMS
- WEBINAARI
Käytännön johdatus neuropsykoanalyysiin

To 24.9.2020
08.45 – 09.00
Koulutuspäivän avaus
- Päivän puheenjohtaja Olli Salo, psykologi, psykoanalyytikkokandidaatti
- Psykiatri, psykoanalyytikko Martti Tuohimetsä esittelee professori Mark Solmsin
09.00 – 11.00
AFFEKTIT JA KOGNITIO – TIETOINEN JA TIEDOSTAMATON
- Tietoisuuden affektiivinen perusta ja kognition tiedostamaton luonne
- Työmuisti ja tietoisuus
11.00 – 12.00
Lounas
12.00 – 14.00
MUISTI, TORJUNTA JA TIETOISUUS
14.00 – 14.30
Kahvi
14.30 – 16.30
VIETIT, VAISTOT JA AFFEKTIT PSYKOPATOLOGIAN TAKANA
Pe 25.9.2020
08.45 – 09.00
Koulutuspäivän avaus
- Päivän puheenjohtaja Susanna Kunto, psykologi, psykoanalyytikko
9.00 – 10.15
PSYYKKISEN OIREILUN JA PSYKOTERAPIAN KÄSITTEITÄ
NEUROPSYKOANALYYSIN KAUTTA YMMÄRRETTYNÄ
- Tietoinen id ?
- Miksi potilaamme kärsivät ensisijaisesti tunetiden vuoksi?
- Oireiden merkitys?
- Psykoterapian varsinainen tehtävä
10.15-10.45
Kahvi
10.45-11.45
Edellinen luento jatkuu
- Vastatransferenssi
- Miksi transferenssitulkinta saa aikaan muutosta?
- Mihin tarvitaan läpityöstämistä?
11.45 – 12.45
Lounas
12.45 – 14.00
Ensimmäinen tapaus, seminaain osanottaja Raimo Raappana, psykologi, psykoanalyytikkko (IPA) tapauskertomus ja keskustelua
14.00 -14.30
Kahvi
14.30 – 15.45
Toinen tapaus, seminaarin osanottaja Martti Tuohimetsä, psykiatri, psykoanalyytikko (IFPS) tapauskertomus ja keskustelua
15.45
Koulutuspäivien päätös

Järjestäjä
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
Yhteyshenkilön nimi
Leena Jaakkola
Yhteyshenkilön sähköposti
leena.jaakkola@plusterveys.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358405815958