Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tämän ohjatun kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin. Käsiteltäviä asioita ovat lakinäkökulmasta mm. työterveyshuollon sisältö, terveystarkastukset, toimintasuunnitelma, työnantajan vastuut, tietojen käsittely työterveyshuollossa, huumausainetestaus, lisäksi kurssilla pohditaan, mitä tehdä epäselvissä tilanteissa.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen sekä lopputentistä.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tavoitteena on oppia työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet eli perehdyttää opiskelija taloustietoon osana työterveyshuollon ydinosaamista ja vaikuttavuutta, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen merkittävyyteen ja niihin liittyviin kustannuksiin, sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja ammattitautien kustannuksiin. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja.

Työterveyshuolto
Tampere

Rakennusalan työterveyshuolto on itseopiskelukurssi. Kurssi sisältää yhdeksän osiota opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä sekä monivalintatentin läpipääsyrajalla. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssin päätavoitteena on oppia ymmärtämään rakennusalaa toimialana ja antaa työvälineitä rakennusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden kehittämiseen. Rakennusalan työterveyshuolto -kurssi on tarkoitettu erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere

Mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimpiä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kurssin tavoitteena syventää työterveyslääkärin ymmärrystä näistä sairausryhmistä työlääketieteen näkökulmasta. Kurssin alussa perehdytään sairauksien yleisyyteen työkyvyttömyyden aiheuttajana sekä sairauksien yhteiskunnalliseen merkitykseen. Kurssin edetessä sairausryhmiä tarkastellaan mm. ennaltaehkäisyn, työkyvyn tukitoimien ja kuntoutuksen näkökulmista ja lopuksi käydään läpi sairausryhmien yhteyksiä toisiinsa. Kurssin hyväksytysti suorittamalla saa 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Työterveyshuolto
Tampere

Työterveyshuollon itseopiskeluverkkokurssi. Kurssilla paneudutaan työn fyysisen, psykososiaalisen kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja riskinarviointiin. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään fyysisen ja psykososiaalisen kuormittumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja löytää tapoja arvioida sekä vähentää kuormitusta ja sen vaikutuksia työkykyyn ja terveydelle. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää itseopiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Etätyö voi helpottaa elämän hallintaa, mutta toisaalta voi hämärtää työajan ja yksityiselämän rajaa. Tästä voi aiheutua haitallista kuormittumista, toisaalta etätyömahdollisuus yhdistää parhaimmillaan sopivan määrän työrauhaa ja läsnäoloa työyhteisössä. Kurssin tavoitteena on perehdyttää etätyöhön, etätyösopimuksiin, etätyöhön liittyviin säädöksiin, kuormitustekijöihin, työpaikkaselvityksiin ja terveystarkastuksiin.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssilla opitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaan käytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta. Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavan potilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella määrätietoisesti kuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjan keskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssilla opitaan tunnistamaan yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätösten tueksi tilanteissa, joissa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Syöpätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Ortopedia ja traumatologia
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Kliininen hematologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Gastroenterologia
Verisuonikirurgia
Helsinki
0.00€

Tämä kurssi on toinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Tällä kurssilla harjoitellaan keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampien potilastapausten avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella lisää keuhkokuvien systemaattista tulkintaa uusien tapausten avulla ja siten syventää osaamista myös harvinaisempien keuhkokuvalöydösten parissa.
Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisesti päivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa, jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinen keuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaan terveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Syöpätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Ortopedia ja traumatologia
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Kliininen hematologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Gastroenterologia
Verisuonikirurgia
Helsinki