Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Ammatillinen identiteetti voidaan määritellä ihmisen käsitykseksi itsestä ammatillisena toimijana. Se kuvaa ihmisen suhdetta työhön ja ammatillisuuteen: mihin kuulun ja samaistun työssäni, mitä pidän tärkeänä, mihin sitoudun ja millainen ammattilainen olen. Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat työtä koskevat arvot ja eettisyys, tavoitteet ja käsitys siitä, millaiseksi haluaa ammatissaan ja työssään tulla.

Työterveyshuolto
Kuopio

Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mitä eroa on työturvallisuudella, työsuojelulla ja työhyvinvoinnilla? Kumpi on kattotermi: työturvallisuus vai työterveys? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mistä koostuu lääkärin oma työturvallisuus, mitä oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? Mihin työturvallisuuspuutteet pahimmillaan voivat johtaa? - Näitä teemoja käsitellään tällä kurssilla.

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Kurssin tavoitteena on auttaa työterveyslääkäriä ymmärtämään ja toimimaan oikein tämän erityisen sairausryhmän potilaita kohdatessaan ja työkykyä tukiessaan. Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammattitautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Kurssin tavoitteena on perehdyttää työterveyshuollon ammattilaiset kaivosalan työolosuhteisiin. Tavoitteena on ymmärtää yleisimmät altisteet ja erityinen tapaturmanvaara, arvioida altisteiden edellyttämä terveystarkastustarve, tunnistaa yleisimpiä ammattitauteja, osata ja antaa tarkastettaville tietoa ja neuvontaa terveystarkastuksissa, arvioida terveydentilan soveltu-vuuden työtehtäviin ja tukea kaivosalalla työskentelevien työkykyä.

Työterveyshuolto
Oulu

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja diagnostiikassa on tärkeää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumaton yhteistyö. Koulutuksessa käsitellään sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaa ja hoitoa käytännönläheisesti. Tavoitteena on tarjota teoriatietoa hoitopäätösten tueksi uusimpien tutkimustulosten ja hoitosuositusten valossa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Nefrologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Kuopio

Koulutuksen tavoitteena on parantaa ja jalkauttaa rankapotilaan hoitoketjun tunnettavuutta ja lisätä ymmärrystä rankapotilaan hoidosta.

Fysiatria
Liikuntalääketiede
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Reumatologia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Kuopio
0.00€

Back to basics -koulutusiltapäivä lääkäreille ja muille kiinnostuneille. Mitä lääkkeitä kannattaa aloittaa ja mitä puolestaan lopettaa. Lähestytään aihetta eri elinjärjestelmien ja lääkeaineryhmien kautta. Mitä kaikkea huolellinen anamneesi ja kohdennettu status meille kertovat. Tarvitaanko rutiinisti aina hienoja kuvantamistutkimuksia ja laajoja laboratoriokoepaketteja?

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Fysiatria
Gastroenterologia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Nefrologia
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Vaasa

Kurssin tavoitteena on syventää sydämen ultraäänen osaamista ja lisätä varmuutta sen kliiniseen käyttöön. Tarjoamme kurssilla runsaasti neljän hengen pienryhmissä tapahtuvaa hands-on opetusta erikoislääkärien ohjauksessa (4 x 3h) sekä luentoja keskeisimmistä ultraäänitutkimuksen indikaatioista, suorittamisesta ja tulkitsemisesta.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Helsinki

Koulutuspäivän jälkeen sinulla on näkökulma hyvinvointialueen hyvinvointiin ja sairastavuuteen sekä keinoihin, kuinka tilannetta lähdetään parantamaan. Saat ajantasaista tietoa diabeteksen hoitotasapainoista ja -keinoista alueella sekä kattavan tietopaketin kivunhoidosta ja kivunhoidon hoitopolusta Pohjois-Savossa. Verkostoidut hyvinvointialueella toimivien kollegojen kanssa ja pääset rakentamaan yhteistyötä yli toimipisterajojen.

Yleislääketiede
Kuopio
0.00€

Laaturekisterifoorumin aiheena on, miten laaturekisterien avulla parannetaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta hyvinvointialueilla. Tilaisuudessa kuullaan vaikuttavuuden mittaamisesta, laadun parantamisesta sekä kuullaan käytännön esimerkkejä vertaiskehittämisen tuloksista sosiaali- ja terveydenhuollon laadun parantamisessa.

Laaturekisteritoiminnalla seurataan ja parannetaan järjestelmällisesti potilasryhmäkohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja hoidon laatua ja vaikuttavuutta. THL:n pysyvä laaturekisteritoiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa, kun STM:n antama asetus THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle nimetyistä potilasryhmäkohtaisista laaturekistereistä astui voimaan. Lisää tietoa THL:n laaturekistereistä: https://thl.fi/fi/web/sote-palvelujen-johtaminen/arviointi-ja-seuranta/….

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki