Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Positroniemissiotomografian (PET) perusteet

Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Neurologia
Psykiatria
Radiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Turku
0.00€

Satasairaalassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestettävä palliatiivinen koulutus, jolla pyritään vahvistamaan palliatiivisen hoidon osaamista. Koulutus sisältää puheenvuorot muun muassa ennakoivasta hoitosuunnitelmasta, kotisairaalan toiminnasta, surun kohtaamisesta, lasten tukemisesta, kun vanhempi on palliatiivisessa hoidossa.

Akuuttilääketiede
Sisätaudit / runkokoulutus
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Neurologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Nuorisopsykiatria
Neurokirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Kirurgia / runkokoulutus
Endokrinologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen hematologia
Nefrologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Pori

Audiologiaan, foniatriaan sekä korva-, nenä- ja kurkkutauteihin kiinnostuneille järjestettävä koulutustilaisuus

Foniatria
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Helsinki

Maa­ilma on muut­tu­nut; nuo­rilla on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, mutta he myös kuor­mit­tu­vat aiem­paa enem­män. Tämä ilme­nee lisään­ty­vinä stres­sioi­reina. Aiem­min nuo­ria oli vai­kea saada illalla kotiin, nyky­ään nuo­ria on vai­kea saada pois digi­lait­teilta. Taval­li­sesti nuori pys­tyy lait­tei­den käyt­töään sää­te­le­mään, mutta jos käyttö ei pysy­kään hal­lin­nassa voi seu­rauk­sena olla monen­lai­sia sosi­aa­li­sia ja psyyk­ki­siä ongel­mia. Kou­lu­tus­päi­villä pereh­dy­tään arjen haas­tei­siin ja mie­ti­tään kei­noja tukea ja aut­taa arjen taval­li­sissa vaikeuksissa.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Helsinki

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen järjestämä virtuaalinen koulutustilaisuus silmätautien erikoislääkäreille sekä silmätauteihin erikoistuville lääkäreille.

Silmätaudit
Helsinki

Kurssi on tarkoitettu keuhkosairauksiin erikoistuville ja 2 v sisällä keuhkolääkäriksi valmistuneille. Kurssilla käsitellään monipuolisesti uniapnean ja hengitysvajeen diagnostiikkaa ja hoitoa. Ilmoittautumisohjeet tulevat Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen verkkosivuille.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Turku
650.00€

Vaikeiden kirurgisten ja anestesiologisten perioperatiivisten komplikaatioiden hoitoon painottuva hands on-kurssi.

Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Kuopio

Tarkempi ohjelma ja ohjeet tilaisuuteen ilmoittautumisesta on toimitettu näiden alojen EHL-koulutuksen vastuuhenkilöille Suomen eri yliopistoissa.

Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku
0.00€

Työterveyshuollon ohjattu verkkokurssi. Kurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere
470.00€

17. valtakunnalliset Traumapäivät. Traumapotilaiden hoidosta vastaavien tahojen moniammatillinen pääkoulutustapahtuma.

Akuuttilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Lieksa